جزئیات :باکس مریم

 
معرفی

 این محصول دارای  زعفران گناباد است که از زمین ها کشاورزی گناباد به عمل اومده که اب این زعفران از آب قنات قسبه به عمل اومده


وزن زعفران

شیش گرم

اندازهجنس بدنه

چوب

 
تماس با کارشناسان فروش
Power by [ digi.mahzood.ir ]