جزئیات :باکس هدیه شوکران

 
معرفی

 این محصول دارای  زعفران گناباد است که از زمین ها کشاورزی گناباد به عمل اومده که اب این زعفران از آب قنات قسبه به عمل اومده
این باکس یک قوطی هل دارد که هل های موجود هل اکبر بنفش است 


وزن

چهارمثقال زعفران ودو گرم هل 

اندازهجنس بدنه

کارتون محکم

جنس محصولات داخل باکس

آهن

 
تماس با کارشناسان فروش
Power by [ digi.mahzood.ir ]